obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

I. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě zatravnovacirohoze.net provozovaném ing. Petrem Žákem, IČO 76182797.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Fakturace probíhá na konkrétní subjekt pod jeho IČ.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace objednávky prodávajícím, tj. v okamžiku doručení přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Po obdržení objednávky učiněné ze strany kupujícího, prodávající potvrdí kupujícímu obratem doručení objednávky, a to formou automaticky generované emailové zprávy.

Po předání objednávky ke zpracování sdělí prodávající kupujícímu formou emailové zprávy nebo telefonicky akceptaci objednávky, na základě které dojde k uzavření kupní smlouvy nebo ho bude kontaktovat s jiným sdělením.

Jiným sdělením se rozumí (a) informace o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží.s V případech uvedených výše pod body (a) a (b) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení souhlasného sdělení objednatelem.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Kupující má možnost jednostranně zrušit nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu akceptaci objednávky. Podmínkou platnosti a potvrzení elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo formou emailové komunikace. Objednávku je možné uskutečnit také telefonicky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálních sazeb operátora .

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu.


IV. Cena zboží a platební podmínky

Ceny vycházejí ze základního ceníku internetového obchodu k datu objednávky, jsou uvedeny v českých korunách s DPH a nezahrnují náklady na poštovné či dopravu.

Případné další slevy mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodejcem a zákazníkem. V případě zájmu opakované spolupráce ze strany zákazníka a provozovatele lze stanovit individuální obchodní podmínky.

Ve všech případech zůstává zboží majetkem prodávajícího až do úplné úhrady celkové účtované částky.


Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:

• Na dobírku: úhrada kupní ceny probíhá v hotovosti oproti předání zboží dopravcem (včetně daňového dokladu) a převzetí zboží kupujícím.

• Bankovním převodem: při platbě bankovním převodem vyčkejte na akceptaci vaší objednávky ze strany prodejce. Emailem vám budou zaslány informace k provedení platby. Fyzické dodání zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený bankovní účet.

 

V. Dodací podmínky

Termín dodání

Běžná dodací lhůta je 2 – 10 pracovních dnů od akceptace objednávky prodejcem. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter (průběžně vyskladňujeme a doplňujeme skladové zásoby). V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude mít fyzicky v požadovaném množství k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodejce. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Způsob dodání

Naším cílem je dopravit zboží tak, aby bylo u zákazníka co nejdříve. Proto využíváme profesionálních služeb dopravce PPL, který na základě našich zkušeností zaručuje kvalitní, bezpečnou a rychlou dopravu vašeho zboží.

Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován emailem či telefonicky. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech, zpravidla v průběhu běžné pracovní doby.

 

Cena dopravy (vč. DPH)

Doprava je závislá na váze zásilky:

Do 5 kg 100 Kč

do 20 kg 200 Kč

do 50 kg 400 Kč

do 100 kg 700 Kč

do 200 kg 1500 Kč

pro těžší zásilky dohodneme cenu individuálně.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, vyžaduje prodávající následující postup.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné, adresováno prodávajícímu. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu zákazníka, případně adresu pro vrácení peněz. Náklady spojené se zpětným zasláním zboží prodejci hradí kupující.

Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, musí být zasláno zpět na adresu prodávajícího, a to za následujících podmínek:

- zboží pokud možno zasílejte v původním nepoškozeném obalu. V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie je vhodné aby tato folie nebyla poškozena

- zboží musí být čisté

- zboží nesmí být použité,

- zboží musí být nepoškozené

- zboží musí být kompletní

- společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie.

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku).

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího. Ten musí kupující potvrdit a zaslat zpět na adresu společnosti. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude prodávajícím vrácena zaplacená kupní cena, a to převodem na bankovní účet zákazníka nebo složenkou, nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení potvrzeného dobropisu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejce akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět včetně napočtení všech vzniklých nákladů.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle článku 6 odstavce 1 od smluv

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) našich zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného plnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


VIII. Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník, ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako dodací list.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, je-li na prodávané věci, jejím obalu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. (Občanský zákoník § 620)

Zboží lze reklamovat, jestliže: bylo dodáno zboží s vadou bylo nebo dodáno jiné než objednané zboží.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je zásilka poničena, zásilku nepřebírejte a neprodleně kontaktuje náš internetový obchod. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

V případě, že obdržíte zboží, které považujete za vadné nebo vám zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, oznamte nám neprodleně tuto skutečnost osobně nebo písemně (e-mailem, pošt. dopisem), s uvedením důvodu reklamace. Vadné zboží zašlete spolu s dokladem o koupi výrobku na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Kupující je ve vlastním zájmu povinen zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě o vyřízení reklamace budete informováni telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě. Pokud bude reklamace oprávněná, obratem zajistíme výměnu za nezávadné zboží. Pokud toto zboží již není skladem, bude Vám vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel, ne však podnikatel, právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení. Ohledně proplacení poštovného, prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky. Pro uplatnění nároku je nezbytné doložit doklad o dopravě, obsahující správnou adresu odesílatele i doručovací adresu. Doklad je možné zaslat spolu s číslem účtu v originálu poštou nebo v kopii e-mailem. Platby jsou realizovány formou bankovního převodu na účet zákazníka. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Kupující je povinen dodržovat veškeré podmínky výrobce uvedené v produktové dokumentaci výrobku nebo uvedené na jeho etiketě. Dodávané zboží splňuje svým obsahem, parametry i balením všechny jakostní ukazatele stanovené právními předpisy a deklarované výrobcem. Výrobce ručí za kvalitu dodávaného zboží během záruční lhůty, za předpokladu dodržení předepsaných dopravních, skladovacích nebo aplikačních podmínek následným odběratelem. V případě, že byl k výrobku vystaven bezpečnostní list, je odběratel povinen dodržovat i podmínky uvedené v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy, technické listy a produktové informace jsou v aktuální podobě zveřejněny na webových stránkách výrobce.

Produktové informace jsou založeny na objektivním testování a zkušenosti výrobce, který neručí nad rámec uvedených informací. Tyto informace jsou výsledkem testů výrobce a jeho zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky.

Dbejte opatrnosti! Při převzetí zásilky si ji pečlivě zkontrolujte, zda je v pořádku. I přes bezvadný stav balíku buďte opatrní při rozbalování!

 


Kontakt

zatravnovacirohoze.net ing. Petr Žák

602 722 849provozovna
Žižlavice 296
Blansko